Dostawa od 0 zł - na terenie POLSKI - czas realizacji 3-6 dni robocze

§ 1 Informacje ogólne

1.Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym SISTERS działającym pod adresem: www.shopsisters.eu , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniony jest Konsumentom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.shopsisters.eu w formie która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Konsument.


§ 2 Definicje

1. Sprzedawca, producent – to firma "SISTERS Agata Kordas" wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra do spraw gospodarki. Dane rejestrowe firmy - ul. Andersena 13/6, 23-400 Biłgoraj NIP 918-188-38-11.

2. Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Sklep, serwis – to sklep internetowy SISTERS, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.shopsisters.eu

4. Konto – część Sklepu internetowego dostępna po zarejestrowaniu się przez Konsumenta lub jeśli Konsument posiada już zarejestrowane Konto jest to cześć Sklepu dostępna po zalogowaniu się Konsumenta, określona adresem e- mail Konsumenta (Loginem) i zabezpieczona hasłem

5. Pliki Cookies - to mały plik zawierający ciąg znaków, który wysyłany jest do komputera, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Strona www.shopsisters.eu używa plików cookie, gdyż umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

6. Koszyk – element Strony Internetowej, za pomocą którego Konsument precyzuje szczegóły zamówienia. 

7. Towar – artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dostarczone przez Sisters do sprzedaży detalicznej oznaczone znakami towarowymi Sisters

8. Cena 
– rozumie się przez to cenę brutto Towarów, uwzględniającą obowiązującą w dacie zakupu Towaru przez Konsumenta stawkę podatku od towarów i usług VAT i wszelkie inne podatki, wyrażoną w walucie polskiej tj. złoty polski (PLN) lub w walucie europejskiej (EUR) - która jest zamieszczona obok Towaru na stronie Sklepu internetowego 

9. Dostawca 
– to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

10. Koszt dostawy, wysyłki Towaru 
– to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

11. Zamówienie 
– to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.


§ 3 Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Wcześniejsza Rejestracja jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł dokonać zakupu Towarów w Sklepie internetowym.

2. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po: 
- wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
- wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
- zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.

3. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.

4. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.

5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

6. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

7. Zdjęcia / grafiki umieszczone na sklepie - są to zdjęcia poglądowe naturalnych rzeczy i w rzeczywistości kolor może czasami się troszkę różnić.

8. Wymiary danych rzeczy podane są w [cm] z dokładnością do +/- (1-2)%, gdyż wycinanie jak i szycie jest to praca ręczna.

9. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 

§ 4 Realizacja Zamówień

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy za towar mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
- przelewem na rachunek bankowy;
- płatnością PayPal;
- pobraniem (płatnym przy odbiorze - dot. zamówień do kwoty 300 pln)

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
- zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym na konto bądź płatności PayPal
- w przypadku pobrania od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub wiadomości mail.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
- nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
- zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
- gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu

6. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 towar objęty zamówieniem jest dostarczany klientowi przez sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.

8. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze Sprzedawcą.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


§ 5 
Zasady płatności

1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko Klienta
- numer Zamówienia.
Należność należy przelać na rachunek bankowy:

83 1600 1462 1732 8515 7000 0001
Sisters - Agata Kordas
ul. Andersena 13/6
23-400 Biłgoraj

IBAN: PL 83160014621732851570000001
SWIFT-BIC: PPABPLPK

2. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu PayPal.

3. Płatności można także dokonać przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem dot. zamówień do kwoty 300 pln) – płatne do rąk Dostawcy (Koszt dostawy jest wtedy większy)

 

§ 6 Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej lub poczty polskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu od 2 do 8 dni ROBOCZYCH od dnia następnego po zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym, płatności PayPal lub płatności za pobraniem.

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu - w momencie składania zamówienia w koszyku i jest uzależniony od wagi produktów oraz od sposobu płatności w podsumowaniu jest uwzględniony całkowity koszt dostawy i na terenie Polski możliwy jest jeden z wariantów (darmowa - uzależniona od promocji w danym momencie, 15pln - przedpłata, 18pln - pobranie).

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane przy pomocy folii i koperty zabezpieczającej towar. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.


§ 7 Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

1. Konsument ma prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet. Jest to tak zwane prawo do odstąpienia od umowy. Może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83.

2. Zwracany lub wymieniany Towar:
- powinien być kompletny,
- musi posiadać metki i zabezpieczenia,
- nie może nosić śladów użytkowania,
- zalecane dołączenie dokumentu potwierdzającego zakup,
- musi Klient dołączyć do przesyłki wypełnione oświadczenie - np. pobrane z naszej strony (link poniżej) w regulaminie (lub wypełniony dosłany z przesyłką)
- zalecamy wysłanie w opakowaniu o wymiarach min. A4 - gdyż w mniejszych ubrania ulegają deformacji i nie dają się do ew. ponownej odsprzedaży.

Nie można zwracać produktów robionych na zamówienie czyli: szytych na indywidualne wymiary ani posiadających poprawki od oryginalnych wymiarów/kroju.

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Odstąpienie od umowy następuje przez wysłanie, w terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej, na adres 
Sisters
Klonowa 12
23-408 Aleksandrów
z dopiskiem: "ZWROT/WYMIANA: numer zamówienia"


oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia (WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA - ZWROT lub WYMIANA) załączonego do niniejszego Regulaminu.
Wysłanie po tym terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej oznacza nie przyjęcie zwrotu i Klient będzie zobowiązany do zapłaty 15 zł za odesłanie paczki do niego.

4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sisters,  Klonowa 12,  23-408 Aleksandrów.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

7. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny. 

8. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta. Wysyłka towaru nowego na jaki jest robiona wymiana, wiąże się uiszczeniem opłaty 13 pln za wysyłkę - nowej rzeczy.

9. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej (zgodnie z regulaminem) zostaną przekazane środki na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu. W przypadku płatności przez  systemem paypall, przelewy24 zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych serwisów na konta z których były płatności

10. Prawo do zwrotu lub wymiany nie przysługuje krajom spoza Unii Europejskiej - jeżeli towar został zakupiony w cenie promocyjnej.

11. Dla zamówień specjalnych - czyli nie objętych standardową ofertą w sklepie - zwrot nie jest możliwy o czym Klient zostanie poinformowany przed zaakceptowaniem zamówienia.

§ 8 Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji (FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA TUTAJ) oraz dowodem zakupu na adres:
Sisters
Klonowa 12
23-408 Aleksandrów
z dopiskiem: "REKLAMACJA: numer zamówienia"


3. Klient musi podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email. Musi również zastosować się do nast. punktów:
- towar powinien być kompletny,
- musi Klient dołączyć ORYGINALNY dokument zakupy - przesłany wraz z przesyłką,
- musi Klient dołączyć do przesyłki wypełnione oświedczenie - pobrane z naszej strony (link poniżej) w regulaminie,
- musi być zapakowany w opakowanie większe niż A4 - gdyż w mniejszych lub równych A4 ubrania ulegają deformacji i nie dają się do ew. ponownej odsprzedaży.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu internetowego spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu internetowego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.